Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Ustanovení § 5 zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů nás zavazuje, abychom Vás informovali o druhu, rozsahu a účelu získání, zpracování a využití osobních dat, která jsou nutná pro realizaci objednávek, a o Vašich právech na podání námitek. Prosím, přečtěte si pečlivě toto prohlášení o ochraně dat a vezměte, prosím, na vědomí i naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP). Vyhrazujeme si právo na pozdější změnu tohoto prohlášení týkajícího se ochrany dat. O všech změnách Vás budeme na našich web-stránkách informovat prostřednictvím zřetelného upozornění.

Pokyny pro ochranu dat vydané společností zebrahouse s.r.o

Cílem společnosti zebrahouse s.r.o. je, abyste se při návštěvě jejích internetových stránek cítili dobře. Proto bereme ochranu vašich osobních dat velmi vážně. Ochrana Vaší privátní sféry při zpracování osobních dat je pro nás velmi důležitá. Společnost zebrahouse s.r.o. zpracovává osobní údaje, které získá při Vaší návštěvě našich Web-stránek zásadně podle zákonných ustanovení, která respektují a chrání privátní a osobní sféru. Učinili jsme technická a organizační opatření, která zajišťují, že předpisy týkající se ochrany dat jsou dodržovány jak námi, tak externími poskytovateli služeb. Kromě toho je pro nás důležité, abyste kdykoliv věděli, kdy která data ukládáme a jak je použijeme. Dále bychom Vám rádi krátce představili, jaké stanovisko společnost zebrahouse s.r.o. k ochraně dat zaujímá, jak Vaše údaje chráníme a jaký význam to pro nás konkrétně má, jestliže používáte naše služby.

Údaje týkající se osob / osobní informace týkající se identity

Údaje týkající se osob / osobní informace týkající se identity jsou informace, které mohou být použity explicitně, aby vyšla najevo Vaše identita. Sem patří informace, jako Vaše správné jméno, E-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo atd..

Údaje vedené pod pseudonymem / anonymní log-file-údaje

Informace, které nemají přímou spojitost s Vaší skutečnou identitou, jako např. profil nebo počet uživatelů webové stránky, nespadají do kategorie informací vztahujících se k osobám. Pokud navštívíte naše webové stránky, ukládá náš webový server např. IP-adresu Vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte a datum a hodinu návštěvy. Dále jsou v Logfile webového serveru uloženy Váš operační systém, název a verze prohlížeče. Tyto údaje jsou vyhodnocovány anonymně, a to pro statistické účely a za účelem vylepšení naší prezentace. Tyto anonymní údaje budou uloženy odděleně od informací vztahujících se k osobám na zabezpečeném interním systému a nepřipouští žádné důsledky na individuální osobu. Není prováděno žádné spojení nebo dokonce vyhodnocení informací vztahujících se k osobám a anonymními údaji. Tímto oddělením od anonymních / obecně statistických informací a informací vztahujících se k osobám zůstává Vaše privátní sféra stále chráněna.

Poskytnutí osobních údajů

Vaše návštěva je tak na našich informačních stránkách na Internetu ukládána pouze pro statistické účely a neobsahuje žádné informace vztahující se k osobám. Tak můžete naši nabídku informací na Internetu využít zásadně bez odkrytí své identity. Za předpokladu, že využijete naši registraci pro uživatele, budou v průběhu zabezpečeného loginu Vaše přístupová data uložena a pro Vaše vlastní bezpečí zkontrolována, aby se zamezilo nepovolenému využití Vašich kont třetí stranou. U transakcí jsou kromě přístupových dat ukládána a z důvodu reprodukovatelnosti archivována i všechna data o transakcích, jako např. převáděná částka. Kromě toho budou Vaše osobní údaje ukládány pouze tehdy, pokud je nám sami poskytnete. To se týká průzkumů nebo poptávek, námětů a zakázek prostřednictvím kontaktního formuláře nebo E-mailu, který nám zašlete.

Přitom Vám náleží svobodné rozhodnutí, zda udáte své jméno a jiné osobní údaje (jako např. datum narození, poštovní a E-mailovou adresu, telefonní číslo atd.). Samozřejmě se můžete také svobodně rozhodnout, zda nám tyto informace nesdělíte. V tomto případě však nebudeme schopni Vám poskytnout k dispozici požadované produkty, služby nebo informace. Osobní údaje zachované v uživatelském účtě zebrahouse s.r.o. jsou zpracovávány a využívány pouze do té míry, která je žádoucí k provedení nabídnutých služeb. Jako uživatel uživatelského konta firmy zebrahouse s.r.o. jste kdykoli oprávněni k elektronickému vyvolání, změně nebo vymazání údajů uložených k Vaší osobě nebo uživatelskému jmé­nu.

Využití osobních údajů

Jako zadavatel zakázky, příjemce faktury a dodávky provedete výslovný souhlas s uschováním, zpracováním a využitím svých osobních údajů. Údaje vztahující se k osobám námi budou uschovány, zpracovávány a využívány, pokud je to žádoucí pro provedení nabízených služeb. Dále se tak stane pro kontrolu, zda smíte obdržet přístup na zabezpečené webové stránky pro účely registrace, abychom s Vámi mohli navázat Vámi požadovaný kontakt nebo abychom Vám mohli poskytnout požadované produkty, služby nebo informace. Navíc tyto údaje používáme rovněž pro účel. který je vždy uveden ve speciálním kontaktním formuláři, pokud jste nám pro tento účel udělili souhlas. Vaše údaje budou předány dále na odpovídající odborné oddělení v rámci firmy zebrahouse s.r.o. za účelem zodpovězení poptávky, případně zpracování Vaší žádosti.

Bezpečí při zpracování osobních údajů

Společnost zebrahouse s.r.o. používá technická a organizační bezpečnostní opatření pro ochranu námi spravovaných Vašich údajů proti náhodným a záměrným manipulacím, ztrátám, poškozením nebo proti zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována tak, aby odpovídala technologickému vývoji. V detailu to znamená, že Vaše osobní údaje uchováváme na obzvláště chráněném externím serveru. Přístup na něj je umožněn pouze několika obzvláště povolaným osobám, které se zabývají technickou a redakční péčí o server.

Předání osobních údajů třetí straně

Vaše údaje námi zásadně nejsou prodávány nebo pronajímány třetí straně. Vaše osobní údaje předáváme straně třetí pouze tehdy, pokud:

  1. jste s předáním souhlasili nebo
  2. existuje úřední nebo soudní nařízení nebo
  3. Vaše data budou předána třetí straně, pokud je to nutné pro zamezení zneužití našich nabídek a služeb, obzvláště použití, které není v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami nebo a použití způsobem, který zákon nepřipouští. Export dat mimo státy evropského hospodářského prostoru neprobíhá.

Možnost volby

Při akcích, jako např. akce umožňující rabaty, bychom rádi Vaše data použili pro ten účel, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách a případně se Vás v těchto souvislostech vyptat. Účast na těchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s tím nebyli srozuměni, můžete nám to kdykoliv sdělit, abychom mohli data odpovídajícím způsobem zablokovat, případně smazat. Další podrobnější informace naleznete na příslušné lokální webové stránce.

Právo na informace

Na přání obdržíte bezplatně informace o všech osobních údajích, které jsme si o Vás uložili do paměti. Kromě toho máte samozřejmě možnost, veškeré chyby a nehodící se údaje opravit, aktualizovat, vymazat nebo nechat zablokovat.

Odvolání

Jednou udělený souhlas pro uchování, zpracování a použití Vašich osobních údajů můžete kdykoliv s účinností pro budoucnost odvolat. Pokud jste nám osobní data (např. při objednání elektronického zasílání newsletteru) předali, máte kdykoliv možnost, nechat je opět smazat. Po potvrzení bezpečnostního dotazu budou u nás všechna Vaše osobní data pro tento servis nenávratně smazána. Tato možnost postupu zajišťuje, abyste již nadále nedostávali žádné další zpravodaje. Údaje o zákaznících (např. pro vedení Vašimi přístupovými daty) zůstávají Vaší výpovědí internetové informační služby, případně vymazáním nedotčeny.

E-Mail / kontaktní formuláře

Pokud pošlete E-Mail nebo zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře, pak uložíme a použijeme Vaše osobní údaje (jako jméno, datum narození, poštovní nebo e-mailovou adresu, telefonní čísla) pouze pro provedení nabízených služeb a pro korespondenci s Vámi. Pokud zadáváte během naší péče o zákazníka data o sobě, proběhne přenos dat přes Internet za použití bezpečných mechanismů kódování, které zamezují získání informací nepovolanými osobami. Pokud nám pošlete data o sobě prostřednictvím nezabezpečeného E-mailu, pak Vás upozorňujeme na to, že tento přenos dat prostřednictvím Internetu proběhne bez zabezpečení a data by pak mohla teoreticky být získána nebo zfalšována nepovolanými osobami.

Děti

Důrazně žádáme osoby zodpovědné za výchovu dětí, aby své děti doprovázely při jejich online-aktivitách. Osoby mladší než 18 roků by nám bez souhlasu rodičů nebo osob zodpovědných za výchovu dětí neměly předávat žádné osobní údaje. Nevyžadujeme od dětí žádné osobní údaje, neshromažďujeme je a nepředáváme je dále třetí straně. Prosíme osoby, pokud jsou mladší než 18 roků a pokud by s námi chtěly navázat kontakt, aby nám tuto skutečnost sdělily a zároveň uvedly jméno zákonného zástupce (jednoho z rodičů, který je zodpovědný za výchovu).

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou Vám zasílány z webového serveru na Vaše PC a většinou jsou ukládány na Vašem hard-disku. Nejedná se přitom o programy, které vniknou do systému uživatele a mohly by zde způsobit škody. Třebaže mohou cookies identifikovat Vámi používaný počítač, nejsou prostřednictvím cookies ukládány žádné osobní údaje. Nenasazujeme ani žádné technologie, které prostřednictvím cookies případné informace spojují s Vašimi osobními uživatelskými údaji, aby tak bylo možno zjistit Vaši identitu nebo E-mailovou adresu. Používáme cookies v souhře s Vaším internetovým prohlížečem za účelem optimalizace naší webové nabídky na všech našich stranách. Přitom se jedná o dočasné cookies, které v žádném případě neukládají na Vašem hard-disku trvale data. Naše cookies jsou aktivní pouze během Vašeho „online-sezení“ a na konci jsou automaticky smazány. Obsahují pouze jednoznačné číslo a mimo naši webovou stránku nemají žádný význam. Cookies nasazené v internetové nabídce společnosti zebrahouse s.r.o. slouží pro zvýšení komfortu při Vašem výběru tiskovin. Prostřednictvím nákupního košíku si můžete současně vybrat více objektů a formulář musíte vyplnit pouze jednou, abyste ke všem vybraným produktům obdrželi podrobné informace. Většina prohlížečů je nastavena tak, že cookies automaticky akceptují. Můžete si však ukládání cookies deaktivovat nebo si můžete prohlížeč nastavit tak, že Vám sdělí, pokud budou cookies zaslány. Máte právo na možnost odmítnutí našich cookies. Pokud jste ve svém prohlížeči funkci cookies deaktivovali, nemůžete, bohužel, použít náš nákupní košík a funkce spojené s objednáním u společnosti zebrahouse s.r.o.. Naše další nabídka informací je Vám však samozřejmě v plném rozsahu k dispozici i bez cookies.

Odkazy

Webové stránky společnosti zebrahouse s.r.o. obsahují linky na webové stránky jiných nabízejících, na které se nevztahuje toto prohlášení o ochraně dat. Pokud nabízíme linky na jiné stránky, pokoušíme se zajistit, aby splňovaly naše podmínky. Nemáme však žádný vliv na jejich obsah a dodržení ustanovení s ohledem na ochranu dat prostřednictvím jejich provozovatele. Pokud navštívíte jinou webovou stránku, informujte se, prosím, zde o příslušných platících směrnicích.

Novinky

Rychlý vývoj internetu vyžaduje občasná přizpůsobení naší „Privacy Policy“. O příslušných novinkách zde však budete vždy informováni. Ačkoliv nemáme v úmyslu často měnit naše směrnice týkající se privátní sféry, bude dobře, pokud při Vašich návštěvách na našich stránkách pravidelně zkontrolujete, zda nedošlo k nějakým změnám-novinkám. Tak zajistíte, že jste aktuální směrnice četli a že s nimi souhlasíte. Veškeré změny, týkající se privátní sféry, budou prováděny s ohledem na budoucí vývoj. Nebudeme provádět žádné změny se zpětnou účinností, ledaže by byly předepsány zákonodárcem.

Další informace a kontakty

Pokud máte další otázky týkající se tématu ‘Ochrana dat u společnosti zebrahouse s.r.o., obraťte se, prosím, na osobu v naší firmě, která je pověřena ochranou dat. Kontaktní adresu naleznete níže. Zde se můžete dozvědět, jaká data jsou u nás uložena. Kromě toho nám můžete kdykoliv zaslat informace, přání týkající se vymazání nebo oprav Vašich data a také změny, a to prostřednictvím E-mailu nebo dopisu.

Brno, 1.3.2008