Všeobecné obchodní a dodací podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní a dodací podmínky (VOP) zebrahouse s.r.o.


§ 1 Platnost VOP


 1. Pro veškerý obchodní styk mezi společností zebrahouse s.r.o., dále jen zebrahouse, a kupujícím, zadavatelem nebo objednavatelem, dále jen objednavatel, platí dodatečně k ostatním smluvním dohodám výlučně tyto VOP. Jiné podmínky společnost zebrahouse neuznává - ani v případě poskytnutí plnění bez výhrad nebo přijetí platby -, ledaže společnost zebrahouse bude s jejich platností výslovně písemně souhlasit.
 2. Tyto VOP platí také pro všechny budoucí obchodní vztahy, aniž by bylo nutné na ně opakovaně odkazovat, do vydání nových VOP společnosti zebrahouse.

§ 2 Konzultace


Společnost zebrahouse poskytne objednavateli konzultace pouze na jeho výslovné přání. Neučiněné výpovědi se nepovažují za konzultace.Konzultace poskytované společností zebrahouse se zakládají výlučně na empirických hodnotách z vlastního podnikání a zahrnují stav vědy a techniky jen nezávazně.Konzultace poskytované společností zebrahouse se vztahují výlučně na vlastnosti vlastních produktů, nevztahují se ovšem na jejich používání u objednavatele nebo jeho dalších odběratelů; poradenství týkající se aplikace u objednavatele, které bude nicméně poskytnuto, je nezávazné. Konzultace poskytované společností zebrahouse se vztahují jako poradenství týkající se produktů a plnění výlučně na produkty zhotovené společností zebrahouse. Nevztahují se na poradenství nezávislé na smlouvě, tedy na vysvětlení poskytnutá bez poskytování plnění společností zebrahouse.

§ 3 Uzavření smlouvy


 1. Nabídky společnosti zebrahouse jsou nezávazné, jsou pokládány za výzvu k předložení nabídky. Údaje v prospektech, katalozích a technických podkladech jsou nezávazné; neosvobozují objednavatele od provedení vlastních zkoušek.
 2. Objednávka udělená objednavatelem zásadně představuje nabídku na uzavření smlouvy. Objednávka musí obsahovat všechny údaje nutné pro provedení objednávky. Platí to pro všechny dodávky, služby a pracovní výkony společnosti zebrahouse. Patří sem zejména, ale ne pouze, údaje k názvu výrobku, počet kusů, rozměry, materiál, materiálové složení, předúpravy, specifikace pro zpracování, předpisy pro manipulaci, skladování, normy a všechny ostatní technické parametry a fyzikální údaje. Chybějící, chybné nebo neúplné údaje jsou pokládány za výslovně nedohodnuté a nezakládají závazky společnosti zebrahouse, ani ve smyslu nároků z plnění a ručení, ani ve smyslu nároků na náhradu škody.Jestliže se objednávka udělená objednavatelem odchýlí od nabídky společnosti zebrahouse, musí objednavatel odchylky zvlášť vyznačit.
 3. Společnost zebrahouse je oprávněná požadovat další informace sloužící k řádnému provedení objednávky.
 4. Objednávky budou uděleny písemně; telefonicky nebo jinak elektronicky zaslané objednávky budou provedeny na riziko objednavatele.
 5. Jestliže objednavatel udělenou objednávku zruší, může společnost zebrahouse, nehledě na možnost uplatnění vyšší skutečné škody, účtovat 10 % ceny za dodávku nebo plnění na náklady vzniklé zpracováním zakázky a na ušlý zisk. Objednavateli zůstává vyhrazeno právo na prokázání nižší škody.
 6. Objednávka bude přijata do 10 pracovních dní po obdržení objednávky, pokud nebude pro přijetí stanovena delší lhůta.
 7. Plnění společnosti zebrahouse vyplývají z potvrzení objednávky.
 8. Společnost zebrahouse si vyhrazuje právo provést nebo nechat provést zpracování předmětů dodávky nebo plnění bez vícenákladů pro objednavatele v jiném provozu.

§ 4 Změny objednávky


 1. Jestliže si bude objednavatel po uzavření smlouvy přát změny předmětu dodávky nebo plnění, je k tomu zapotřebí zvláštní smluvní dohoda.
 2. Dodatečné změny na podnět objednavatele včetně prostoje strojů, který tím bude způsobený, budou naúčtovány objednavateli. Za dodatečné změny jsou pokládána také opakování zkušebních tisků požadovaná objednavatelem kvůli nepatrné odchylce od předlohy.
 3. Společnost zebrahouse si vyhrazuje v případě chybějících nebo chybných informací přiměřeně změnit předmět dodávky nebo plnění. Újmy na základě chybějících nebo chybných informací, zejména dodatečné náklady nebo škody, ponese objednavatel.
 4. Technické změny předmětu dodávky nebo plnění, které neohrožují smluvní cíl, zůstávají vyhrazeny.

§ 5 Dodací lhůta


 1. Jestliže je dohodnuta lhůta dodání nebo plnění, začíná běžet odesláním potvrzení objednávky, ovšem ne před úplným vyjasněním všech podrobností objednávky a řádným splněním všech povinností objednavatele k součinnosti; analogicky to platí pro termíny dodání nebo plnění. V případě změn předmětu objednávky po vzájemné dohodě je třeba lhůty dodání nebo plnění a termíny dodání nebo plnění dohodnout znovu. Platí to také v případě, že o předmětu objednávky bude po uzavření smlouvy znovu jednáno, aniž by byla provedena změna předmětu objednávky.
 2. Lhůty dodání nebo plnění a termíny dodání nebo plnění platí s výhradou, že bude bezvadně a včas provedena předchozí dodávka a nevyskytnou se nepředvídatelné výrobní poruchy.
 3. Lhůta dodání nebo plnění je dodržená v případě, že předmět dodání nebo plnění opustí do jejího uplynutí závod společnosti zebrahouse nebo společnost zebrahouse oznámí dokončení k vyzvednutí.
 4. Jestliže bude objednavatel zdržovat dodání nebo plnění, může společnost zebrahouse účtovat za každý započatý měsíc skladovací náklady ve výši 0,5 %, maximálně ovšem celkem 5 % ceny dodávky nebo plnění. Smluvní strany mohou prokázat vyšší nebo nižší skladovací náklady. Společnost zebrahouse je oprávněná na náklady a riziko objednavatele určit vhodné místo pro uložení a předměty dodání nebo plnění pojistit.
 5. Společnost zebrahouse je oprávněná provést dohodnutou dodávku nebo plnění již před sjednanou dobou.
 6. Dílčí dodávky nebo plnění jsou přípustné a mohou se vyúčtovat zvlášť.
 7. Produkty příslušející objednavateli, zejména data a nosiče dat, bude společnost zebrahouse po okamžiku expedice zboží archivovat jen na základě výslovné dohody a za zvláštní úhradu.

§ 6 Vyšší moc


V případech vyšší moci se prodlouží lhůty dodání a plnění společnosti zebrahouse o dobu trvání nastalé nemožnosti plnění. Patří sem také, ale nejen přerušení provozu, stávky, výluky, dopravní poruchy, úřední nařízení u společnosti zebrahouse nebo jejích subdodavatelů. Platí to také v případě, že se společnost zebrahouse již nacházela v prodlení, když tyto okolnosti nastaly. Začátek a skončení takových překážek sdělí společnost zebrahouse neprodleně objednavateli.Jestliže bude dodání nebo plnění opožděno o více než šest týdnů, jsou jak objednavatel, tak i společnost zebrahouse oprávnění odstoupit od smlouvy v rámci rozsahu plnění dotčeného nemožností plnění.

§ 7 Ceny, platba


 1. Pokud nebude dohodnuto jinak, platí dohodnuté ceny v Eurech podle doložky EXW (ex works) INCOTERMS 2000 plus daň z přidané hodnoty, dopravné, balné a náklady na přepravní pojištění a jiné expediční náklady. Společnost zebrahouse pojistí zasílané zboží jen na výslovnou písemnou žádost a na náklady objednavatele.
 2. Společnost zebrahouse je oprávněná přiměřeně změnit dohodnutou cenu, jestliže po uzavření smlouvy dojde ke zvýšení nákladů, zejména na základě tarifních smluv, změn cen materiálu nebo energií.
 3. Společnost zebrahouse je oprávněná přiměřeně změnit dohodnutou cenu, jestliže před nebo během provádění zakázky dojde ke změnám, protože údaje učiněné objednavatelem a poskytnuté podklady budou chybné nebo si zákazník bude přát změny.
 4. Náčrty, návrhy, zkušební sazba, zkušební tisky, opravné obtahy, změna dodaných nebo přenesených dat a podobné přípravné práce vyvolané objednavatelem a přenosy dat budou účtovány zvlášť.
 5. Společnost zebrahouse je oprávněná požadovat při uzavření smlouvy přiměřenou zálohu. Úroky k tomu účelu nebudou uhrazeny.
 6. Faktury jsou splatné ihned poté, co je objednavatel obdrží. Budou zaplaceny beze srážek. V případě nezaplacení se objednavatel dostane se splatností do prodlení bez dalšího upomenutí. Skonta a rabaty nebudou poskytnuty.
 7. Společnost zebrahouse si výslovně vyhrazuje přijetí směnek nebo šeků. Směnky a šeky budou přijaty s výhradou souhlasu společnosti zebrahouse jen pro plnění a jsou pokládány za platbu teprve po bezvýhradném připsání k dobru.
 8. Jestliže bude existovat více neuhrazených pohledávek společnosti zebrahouse vůči objednavateli a jestliže nebudou provedeny platby objednavatele na určitou pohledávku, je společnost zebrahouse oprávněná určit, na kterou z neuhrazených pohledávek byla platba provedena.
 9. V případě prodlení s platbou, odkladu nebo dílčí platby je společnost zebrahouse oprávněná požadovat úroky z prodlení ve výši 8 % p.a. nad příslušnou základní úrokovou sazbou a pozastavit další plnění, dokud nebudou vyrovnány veškeré splatné faktury. Prokázání vyšší škody zůstává vyhrazeno.
 10. V případě důvodných pochybností o platební schopnosti nebo úvěryhodnosti objednavatele je společnost zebrahouse oprávněná požadovat platbu předem nebo vhodnou záruku za plnění, které má objednavatel provést. Jestliže nebude objednavatel ochoten provést platbu předem nebo poskytnout záruku, je společnost zebrahouse oprávněná po stanovení přiměřené dodatečné lhůty odstoupit od těchto smluv a požadovat náhradu škody kvůli neplnění.
 11. Poskytnuté splatnosti odpadají a nezaplacené pohledávky jsou ihned splatné v případě, že bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek objednavatele nebo objednavatel uvede nesprávné údaje o své úvěryhodnosti nebo v případě jiných důvodných pochybností o platební schopnosti nebo úvěryhodnosti objednavatele.
 12. Práva na započtení přísluší objednavateli vůči nárokům společnosti zebrahouse pouze v případě, že protipohledávka bude uznaná nebo pravomocně rozhodnutá. K postoupení pohledávek, které bude mít objednavatel vůči společnosti zebrahouse, je zapotřebí souhlas společnosti zebrahouse.
 13. Právo objednavatele na zadržení existuje jen v případě, že se bude protinárok zakládat na tomtéž smluvním poměru a bude uznaný nebo pravomocně rozhodnutý nebo v případě, že společnost zebrahouse podstatně poruší své povinnosti z téhož smluvního poměru navzdory písemnému upozornění a nenabídne přiměřené zajištění. Jestliže bude plnění společnosti zebrahouse nesporně závadné, je objednavatel oprávněný k zadržení jen do té míry, do jaké je zadržená částka v přiměřeném poměru k závadám a pravděpodobným nákladům na odstranění závad.
 14. Platební lhůty zůstávají zachovány také v případě, že k prodlení při dodání dojde bez zavinění společnosti zebrahouse.
 15. Společnost zebrahouse je u prvních zakázek oprávněná účtovat vedle smluvně dohodnutých cen za předmět dodání přiměřené a obvyklé jednorázové náklady na programování a přípravu.
 1. § 8 Místo plnění, přejímka, přechod rizik, obal1. Místem plnění objednaných výkonů je závod společnosti zebrahouse. Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, převezme tam objednavatel zboží poté, co bude informován o jeho dokončení.
 2. Objednavatel je povinen provést přejímku, jakmile ho bude společnost zebrahouse informovat o dokončení objednaných plnění. Jestliže objednavatel plnění nepřevezme do 2 týdnů po oznámení, je přejímka pokládána za provedenou.
 3. Riziko případných chyb zboží přechází na objednavatele prohlášením o schválení k tisku, pokud se nejedná o chyby, které vzniknou teprve při výrobě navazující na prohlášení o schválení k tisku nebo mohly být uznány.
 4. Riziko zániku, ztráty nebo poškození zboží přechází na objednavatele oznámením o dokončení zboží. Jestliže bude dohodnuto zaslání, přechází riziko odesláním zboží nebo jeho předáním pověřenému přepravci.
 5. Pokud nebude dohodnuto jinak, určí společnost zebrahouse druh a rozsah obalu. Jednorázové obaly zlikviduje objednavatel.
 6. Pokud bude zboží zasláno ve vratných obalech, je třeba je vyplaceně vrátit do 30 dní po obdržení dodávky. Za ztrátu a poškození vratných obalů odpovídá objednavatel. Vratné obaly nesmí sloužit k jiným účelům nebo k uložení jiných předmětů. Jsou určené pouze pro přepravu dodaného zboží. Popisy se nesmí odstranit.
 7. Při poškození nebo ztrátě zboží při přepravě je nutné neprodleně zařídit zjištění stavu zboží a společnost zebrahouse o tom informovat. Nároky z případných škod vzniklých během přepravy musí objednavatel neprodleně uplatnit u přepravce.

§ 9 Dodání zboží, vstupní kontrola provedená společností zebrahouse


 1. Za škody způsobené chybným nebo nepřesným popisem a označením poskytnutého zboží nebo jiné subdodávky společnost zebrahouse neručí. Zboží a jiné subdodávky poskytnuté objednavatelem nebo jím pověřenou třetí osobou, zejména také nosiče dat a přenesená data, nepodléhají povinnosti kontroly ze strany společnosti zebrahouse.
 2. Společnost zebrahouse zkontrolujte, zda zpracovávané zboží nevykazuje viditelné škody. Společnost zebrahouse není povinná provést kontroly přesahující tento rozsah. Zjištěné závady budou objednavateli oznámeny do 10 pracovních dní po zjištění závady.
 3. Objednavatel je povinen nahradit veškeré škody včetně ušlého zisku, které vzniknou společnosti zebrahouse poskytnutím nezpracovatelného materiálu.
 4. Společnosti zebrahouse přísluší k tiskovým a razítkovým předlohám, manuskriptům, surovinám a jiným předmětům dodaným objednavatelem zadržovací právo podle § 369 OZ, dokud nebudou úplně splněny všechny splatné pohledávky z obchodního spojení.

§ 10 Povinnost ke kontrole a reklamaci


 1. Dodávky, zejména také základní výrobky a polotovary zaslané ke korektuře, musí objednavatel neprodleně zkontrolovat a v případě závady neprodleně reklamovat. Platí předpisy § 377 OZ a srovnatelné zahraniční předpisy. Pro služby a plnění ze smlouvy o dílo platí § 377 OZ analogicky. Reklamace musí mít písemnou formu.
 2. Používání vadných dodávek nebo plnění je nepřípustné. Jestliže nebude možné určitou vadu zjistit při obdržení zboží nebo poskytnutí plnění, je třeba při jejím zjištění neprodleně přerušit jakékoliv další používání předmětu dodání nebo plnění. Důkazní břemeno za to, že se jedná o skrytou vadu, nese objednavatel.
 3. Objednavatel přenechá společnosti zebrahouse reklamované zboží a poskytne mu čas potřebný na prověření reklamované vady. V případě neoprávněných reklamací si společnost zebrahouse vyhrazuje právo na zatížení objednavatele vzniklými náklady na prověření.
 4. 4. Reklamace nezprošťuje objednavatele dodržení jeho platebních závazků.
 5. Vady části dodaného zboží neopravňují objednavatele k reklamování celé dodávky, ledaže objednavatel nebude mít o dílčí dodávku zájem.
 6. U barevných reprodukcí ve všech výrobních postupech nemohou být reklamovány nepatrné odchylky od originálu. Totéž platí pro srovnání mezi jinými předlohami (např. proofs, obtahy) a finálním výrobkem.

§ 11 Záruka


 1. Jestliže se vyskytne závada u předmětů dodávky nebo plnění provedených společností zebrahouse, je společnost zebrahouse dle vlastní volby oprávněná k odstranění závady, náhradní dodávce nebo dobropisu.
 2. Opravu může po domluvě se společností zebrahouse provést také objednavatel. Nároky objednavatele z nákladů, které budou zapotřebí za účelem dodatečného plnění, zejména náklady na přepravu, cestovní, pracovní a materiálové náklady jsou vyloučeny, pokud se náklady zvýší z toho důvodu, že zboží bude dodatečně přemístěno na jiné místo než místo pobočky objednavatele.
 3. Dodávky nad sjednaný rámec a neúplné dodávky do 10 % objednaného nákladu nemohou být reklamovány. Účtováno bude dodané množství. U dodávek zakázkových výrob z papíru nepřekračujících 1.000 kg se procentuální sazba zvýší na 20 %, nepřekračujících 2.000 kg na 15 %.
 4. Ručení za vady, které nesnižují nebo jen nepodstatně snižují hodnotu nebo vhodnost k použití, je vyloučeno.

§ 12 Právní vady, ochranná práva


 1. Zakázky podle výkresů, náčrtů nebo jiných údajů předaných společnosti zebrahouse budou provedeny na riziko objednavatele. Jestliže bude společnost zebrahouse na základě provádění takových objednávek zasahovat do cizích ochranných práv, osvobodí objednavatel společnost zebrahouse od nároků těchto vlastníků práv. Další vzniklé škody ponese objednavatel.
 2. Ručení společnosti zebrahouse za případná porušení ochranných práv souvisejících s používáním předmětů dodávky nebo plnění nebo se spojením nebo používáním předmětů dodávky nebo plnění s jinými výrobky je vyloučeno.
 3. V případě právních vad je společnost zebrahouse dle své volby oprávněná:- obstarat potřebné licence týkající se porušovaných ochranných práv– nebo odstranit vady předmětu dodávky nebo plnění poskytnutím předmětu dodávky nebo plnění změněného v rozsahu přijatelném pro objednavatel.
 4. Ručení společnosti zebrahouse za porušení cizích ochranných práv se jinak vztahuje jen na ochranná práva registrovaná a zveřejněná v České republice.

§ 13 Ručení


 1. Společnost zebrahouse ručí v případě prosté nedbalosti jen za porušení podstatné smluvní povinnosti. Za hrubě nedbalé zavinění ručí společnost zebrahouse také při porušení nepodstatných smluvních povinností. Ručení je ve výše uvedených případech omezené na předvídatelnou škodu typickou pro smlouvu.
 2. Nároky na náhradu škody kvůli úmyslnému porušení smluvních povinností společností zebrahouse, nároky kvůli škodám na zdraví a nároky ze zákona o ručení za výrobek podléhají zákonným ustanovením.
 3. Za deliktní nároky ručí společnost zebrahouse podle smluvního ručení.
 4. Ručení za náhradu škody překračující předcházející úpravy je vyloučeno.
 5. Nároky objednavatele na postih vůči společnosti zebrahouse existují pouze v rozsahu, v jakém se svým odběratelem neuzavřel dohodu překračující zákonné nároky z vad a na náhradu škody.
 6. Ručení společnosti zebrahouse je vyloučeno, pokud objednavatel na své straně účinně omezil ručení vůči svému odběrateli.
 7. Pokud je ručení společnosti zebrahouse vyloučeno nebo omezeno, platí to také pro osobní ručení zaměstnanců, pracovníků, zástupců, pomocných pracovníků při plnění a provádění.
 8. Pokud je ručení podle předchozího vyloučeno nebo omezeno, je objednavatel povinen osvobodit společnost zebrahouse na první vyzvání také od nároků třetích osob.
 9. 9. V ostatním platí zákonná ustanovení.
 10. Objednavatel je povinen neprodleně písemně informovat společnost zebrahouse o případných uplatněných nárocích třetích osob a vyhradit společnosti zebrahouse všechna obranná opatření a jednání o narovnání.

§ 14 Promlčení


 1. Promlčecí lhůta pro nároky a práva kvůli vadám produktů, služeb a pracovních výkonů společnosti zebrahouse a z toho vzniklé škody činí 1 rok. Začátek promlčecí lhůty se řídí podle zákonných ustanovení. Neplatí to, pokud zákon v případech § 438 odst. 1 č. 2, 479 a 634 a odst. 1 č. 2 Občanského zákoníku předepisuje delší lhůty.
 2. Promlčecí lhůta podle předchozího bodu 1 neplatí v případě úmyslu, jestliže společnost zebrahouse vadu lstivě zamlčela, v případě nároků na náhradu škody kvůli škodám na zdraví nebo svobodě osoby, v případě nároků ze zákona o ručení za výrobek a v případě hrubě nedbalého porušení povinností.
 3. Opatření pro dodatečné plnění nepozastavují promlčecí lhůtu platnou pro původní poskytování plnění ani nezačíná znovu běžet promlčení.

§ 15 Nabytí, výhrada vlastnictví, zástavní právo


 1. Společnost zebrahouse si vyhrazuje vlastnictví ke všem smluvním předmětům do úplného vyrovnání všech pohledávek příslušejících společnosti zebrahouse z obchodního spojení s objednavatelem. Společnost zebrahouse si vyhrazuje všechna vlastnická a autorská práva k přenechaným vyobrazením, výkresům, kalkulacím a jiným (technickým) podkladům.
 2. Jestliže bude vlastnictví společnosti zebrahouse zpracováno, spojeno nebo smícháno s cizím vlastnictvím, nabývá společnost zebrahouse vlastnictví k nové věci podle § 947 Občanského zákoníku.
 3. Jestliže bude zpracování, spojení nebo smíchání provedeno tak, že bude třeba na cizí plnění pohlížet jako na hlavní věc, nabývá společnost zebrahouse vlastnictví v poměru hodnoty plnění společnosti zebrahouse k cizímu plnění v době zpracování, spojení nebo smíchání.
 4. Jestliže společnost zebrahouse svým plněním nabude k věci vlastnictví, vyhrazuje si společnost zebrahouse vlastnictví k této věci, dokud nebudou vyrovnány všechny existující pohledávky z obchodního spojení s objednavatelem.
 5. Objednavatel je povinen zboží s výhradou vlastnictví pečlivě uschovat a, pokud to bude zapotřebí, včas provádět na své náklady údržbářské práce a opravy. Objednavatel musí zboží s výhradou vlastnictví pojistit na vlastní náklady proti ztrátě a poškození. Nároky ze zajištění vznikající ve škodním případě budou postoupeny společnosti zebrahouse.
 6. Objednavatel je oprávněný věc nacházející se ve (spolu-) vlastnictví společnosti zebrahouse prodat dál řádným obchodním postupem, pokud splní své závazky z obchodního vztahu se společností zebrahouse. V tomto případě je pohledávka vzniklá z prodeje pokládána za postoupenou společnosti zebrahouse v poměru, v němž se nachází hodnota plnění společnosti zebrahouse zajištěného výhradou vlastnictví k celkové hodnotě prodaného zboží. Objednavatel zůstává oprávněný k inkasování této pohledávky také po postoupení. Oprávnění společnosti zebrahouse k inkasování této pohledávky zůstává nedotčeno.
 7. Právo objednavatele k disponování zbožím nacházejícím se pod výhradou vlastnictví společnosti zebrahouse a k inkasování pohledávek postoupených společnosti zebrahouse zaniká, jakmile již nebude plnit své platební závazky nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. V těchto výše uvedených případech a v případě jiného jednání objednavatele v rozporu se smlouvou je společnost zebrahouse oprávněná odebrat zboží dodané pod výhradou vlastnictví bez upomínky zpět.
 8. Objednavatel bude společnost zebrahouse neprodleně informovat v případě, že budou existovat rizika pro jeho vlastnictví s výhradou, zejména v případě insolvence, platební neschopnosti a opatření k výkonu rozhodnutí. Na požádání společnosti zebrahouse poskytne objednavatel všechny potřebné informace o stavu zboží nacházejícího se ve vlastnictví (spoluvlastnictví) společnosti zebrahouse a o pohledávkách postoupených společnosti zebrahouse a bude o postoupení informovat své odběratele. Objednavatel podpoří společnost zebrahouse při všech opatřeních, která budou nutná pro ochranu vlastnictví (spoluvlastnictví) společnosti zebrahouse, a ponese z toho vyplývající náklady.
 9. S ohledem na všechny pohledávky ze smlouvy přísluší společnosti zebrahouse zástavní právo k věcem objednavatele, které se na základě smlouvy dostaly do vlastnictví společnosti zebrahouse. Zástavní právo může být uplatněno také s ohledem na pohledávky z dřívějších dodávek a plnění, pokud souhlasí s předmětem dodávky nebo plnění. Pro jiné nároky z obchodního spojení platí zástavní právo, pokud bude uznáno nebo pravomocně rozhodnuto. § 1204 a násl. Občanského zákoníku a § 50 odst. 1 Insolvenčního řádu se použijí analogicky.
 10. Jestliže realizovatelná hodnota záruk překročí pohledávky společnosti zebrahouse o více než 10 %, uvolní společnost zebrahouse do té míry záruky na požádání objednavatele dle vlastní volby.

§ 16 Zachování mlčenlivosti


 1. Objednavatel se zavazuje, že se všemi aspekty obchodního vztahu potřebnými ochrany bude zacházet jako s důvěrnými. Zejména bude zacházet se všemi nezjevnými obchodními a technickými detaily, které se dozví na základě obchodního vztahu, jako s obchodním tajemstvím. Pod povinnost k zachování mlčenlivosti nespadají informace nebo aspekty obchodního vztahu, které byly k okamžiku oznámení již veřejně známé, a takové informace nebo aspekty obchodního vztahu, které byly smluvnímu partnerovi prokazatelně známé již před jejich oznámením společností zebrahouse. Objednavatel se postará o to, aby také jeho pracovníci hájili oprávněné zájmy společnosti zebrahouse na utajení.
 2. Rozmnožování podkladů přenechaných objednavateli je přípustné jen v rámci provozních potřeb a autorskoprávních ustanovení.
 3. Veškeré podklady se nesmí bez písemného souhlasu společnosti zebrahouse zcela nebo částečně zpřístupnit třetím osobám nebo používat k jinému účelu než k účelu, k němuž byly objednavateli přenechány.
 4. Také částečné informování třetích osob o obchodním vztahu se společností zebrahouse je možné jen s předchozím písemným souhlasem společnosti zebrahouse; objednavatel zaváže třetí osoby v rámci obdobné dohody rovněž k mlčenlivosti. Objednavatel smí informace o obchodním vztahu se společností zebrahouse používat k reklamním účelům jen s předchozím písemným souhlasem.
 5. Objednavatel je povinen k zachování mlčenlivosti také po skončení obchodních vztahů.
 6. Objednavatel se zavazuje, že nebude přímo či nepřímo uzavírat se zákazníky společnosti zebrahouse obchody odpovídající předmětu dodávky a plnění.

§ 17 Platné právo


 1. Soudně příslušný je dle volby společnosti zebrahouse soud příslušný pro obchodní sídlo společnosti zebrahouse nebo sídlo soudu objednavatele.
 2. Místem plnění plateb z obchodního vztahu prováděných společnosti zebrahouse je obchodní sídlo společnosti zebrahouse.
 3. Pro obchodní vztahy s objednavatelem je použitelné výlučně právo České republiky. Použitelnost CISG – „Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží“ - je vyloučená.
 4. Jestliže budou jednotlivé části těchto VDP neúčinné, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se budou snažit nahradit neúčinnou klauzuli jinou klauzulí, která se bude co nejvíce přibližovat hospodářskému účelu a právnímu smyslu původní formulace.
(Stav leden 2010)